ข้อมูลทั่วไป  👩🏻‍🏫

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ นางลลิตา นามสกุล แหงมปาน   

ตำแหน่ง ครู   โรงเรียนท่าชัยวิทยา 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ครู  โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ครู โรงเรียนท่าชัยวิทยา สพม.สุโขทัย

ภาระงานตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด