🌳....... (E - Portfolio) : ครูลลิตา แหงมปาน .......🌳

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ :  นางลลิตา แหงมปาน      

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนท่าชัยวิทยา  จ.สุโขทัย

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

รายวิชาชีววิทยา เพิ่มเติม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

รายวิชาชีววิทยา เพิ่มเติม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

สอนรายวิชาชีววิทยา เพิ่มเติม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

รายวิชาชีววิทยา เพิ่มเติม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

รายวิชาชีววิทยา เพิ่มเติม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

สอนรายวิชาชีววิทยา เพิ่มเติม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖